AzA?kA?rler olsun bir Ramazana daha kavuAYtuka��A�ftarlar, sahurlar, mahyalar, A�ocuklar..

Sofralara�� Davetlera�� teravihlera�� Hep birlikte bir baAYka iklime giriyoruza��

Bir iklim deAYiAYikliAYia�� A�badetlerimiz, oruA�larA�mA�z, derken hatimlerimiza�� OkumalarA�mA�z, televizyon programlarA�mA�z birden bizi baAYka iklime A�ekiyora��

BA?tA?n bunlar tabiA� ki A�ok gA?zela�� YapA�lan amellerin ihlas ve samimiyetle bA?tA?nleAYmesi A�nemli olana��A� Bunu tartacak olan tek makam vara�� MakamlarA�n en yA?cesia�� Her biri elbette A�ok deAYerli.. Kimsenin a�?a��kalbini yarA�pa��a�� bakma hakkA�mA�z yoka��

Lakin burada A�baAYka boyut giriyor devreyea��AynA� duyarlA�lA�klar toplumsal meselelerde,A� sorunlarA�n A�A�zA?mA?nde..KomAYularA�mA�zla olan mA?nasebetimizdea��a��.Yolda, yolakta,tarlada, baAYda, bahA�ede, iyide kA�tA?de, gA?zelde, A�irkindeA�A� vsa�� aynA� hassasiyetler bir tA?rlA? oluAYamA�yora��

Neden mi?A� A�A?nkA?;

a�?a�� Namaz beAY vakit, ahlak ise yirmi dA�rt saat farzdA�ra��a��a��

Veya Ramazan orucuA� bir ay, Bedensel oruA�, 365 gA?na��

Kurban yA�ldaA� bir gA?n,A� Allaha teslimiyet bir A�mA?ra��

Hac, A�mA?rde bir kez, Allaha tavaf hayat boyua��a��a��

 

BunlarA� daha da A�oAYaltabiliriza�� iAYin bam teli buracA�ktaa�� A�AYin ahlaki ve vicdani boyutunun sayfalardan, satA�rlardan , a�?a�� SadA�rlara a�?a�� kalplere inmesia��Her an her yerde A�7/24 bizimle olmasA�a��

 

A�slami anlayA�AYa�� hassasiyeta�� hadiselere bakA�AYa�� Yani AHLAKa�� AhlakA�n A�en A�nemli mevzu olduAYunu A�unutuyoruz. A�Ahlaki titizliAYi , kendi nefsimiz A?zerinden deAYil baAYkalarA�nA�n davranA�AYlarA�nA� denetlemek A?zere devreye sokuyoruz.. Oysaki aslolan a�?a�� KiAYinin kendinden baAYlamasA�dA�r.a��a��

RAM 2. RES

Kendinden baAYlamak Allah ResulA? tarafA�ndan a�?a�� BA?yA?k Cihat a�?a�� olarak nitelendiriyora��

Kendi nefsini yenmek.. HA�rslarA�nA�, harislerini, yenebilmeka��AsA�l pehlivanA�n bu olduAYunu sA�ylA?yora��

MaalesefA� bu kantara kendimizi hiA� A�A�karmA�yoruz..

 

Hep karAYA�mA�zdaki, varsa, yoksaa��..A�AYA?tler, emirler, talimatlar, sA�zler, paylaAYA�mlar A�A�kA�rla gidiyor..

Oysaki hakikat olan a�?a�� BugA?n Allah iA�in ne yaptA�n ? sorusuna verilecek cevapa��.

Evet sadece ve sadece a�?a�� O a�?a��a�� nun rA�zasA�na uygun, onun adA�na defterimize yazdA�rdA�AYA�mA�z kaA� AYey var acabaa��edebe, usule daira��.

 

A�AYte bu A�Ramazan birazcA�k bunu sorgulamalA�yA�za��a��YapA�lan iAYin deAYeri, onun niyeti ile alakalA�dA�ra��.

Niyetimiz, yani taAYA�dA�AYA�mA�z dA?AYA?ncelerimiza��Amelimiza��A�AYin ihlas ve ihsan boyutunu ortaya koyuyora��.

A�hsana��A� a�?a�� AllahA�n bizi her yerde gA�rdA?AYA?nA?n farkA�na varabilme AYuuru a�?a�� ne muhteAYem..

Belki deA�A� imanA�n temel taAYA�a��.Bu bize bir medeniyet algA�sA� oluAYturuyora��

A�rfan geleneAYi bu olsa gereka��A�ncekilerA� a�?a�� Buna Allah ne der ? a�?a�� diyerek kantara A�A�karlardA�a��. Bizim gA�nA?l ufkumuzu geniAYleten Hz Mevlana, HacA� Bayram veli, Bizim Yunus olaya hep bu pencereden bakarak;

a�?a��Ak sakallA� pir hoca, bilemez hali nice
Emek vermesin hacca, bir gA�nA?l yA�kar isea��a��

 

a�?a��Bir kez gA�nA?l yA�ktA�n ise
Bu kA�ldA�AYA�n namaz deAYil
YetmiAY iki millet dahi
Elin yA?zA?n yumaz deAYila��a��

 

GA�nA?l kA�ran insanlarA�n ibadetlerinin bir gA�steriAYten ibaret olduAYunu sA�ylera��A�slam tasavvuf anlayA�AYA� a�?a�� GA�nA?l kabesini a�?a�� Hz A�brahimA� (a.s )A� yaptA�AYA� kabeden A?stA?n tutmuAYtura��

 

Evet deAYerli dostlara��.

Bu Ramazan biziA� bu alanlara A�ekmelia��a�� RamazanA�n kavurucu sA�caAYA�nda yanmalA� ve piAYmeliyiza�� A�badetlerimizi , adetlere dA�nA?AYtA?rmeden bizi yaratanA�n huzurunda olmalA�yA�za��.. BurasA� mutlak ve kaA�A�nA�lmazdA�r.. Aslolan ibadetlerin bizi , ubudiyete yani bir A�mA?r boyu kulluk AYuur ve bilincine dA�nA?AYtA?rmesidira��

Hadiselere bakarken AllahA�n bak dediAYi yerden bakabilmektira��BA?yA?k alim Abdullah b. Mubarek (r.a) ne gA?zel sA�ylemiAY:A�”Bizler daha A�ok ilme deAYil, daha fazla edebe muhtacA�z.”

 

A�mam Malik A�mam Azafia��nin yanA�nda yirmi sene kalA�yor. YirmiyA�l iA�erisinde onsekizini adap ve edepten bahsediyor, son ikisenesinde de ilimden.. Hatta A�mam Malik derki: a�?KeAYke A�mam Azafii; son iki yA�lA�nA� da edepten bahsetseydia�� diye hayA�flanA�yor..

 

Onun iA�inA�A� Tasavvuf literatA?rA?nde a�?Edep ya hua�? ifadesi edebin A�nemini vurgulamak ve muhatabA� edebe A�aAYA�rmak iA�in kullanA�lan bir deyimdir. VarA�lan her makamda yazA�lmA�AY edep ya hua��.Edebi muhafaza devlettir, derviAYliAYin ve insan olmanA�n AYartA� bu.

Onun iA�indir ki ki: a�?a��Ehl-i irfan meclisinde kA�ldA�m talep ,A�lim en geridedir illa edep, illa edep a�?a��

 

BugA?n buna o kadar muhtacA�z kia��. DurmalA�, dA?AYA?nmeli, frene basmalA�yA�za��.PaylaAYA�m kA?ltA?rA?nden , sahada yaAYama , uygulama , eyleme dA�nA?AYtA?rme, a�?a��Kendi nefsimiz iA�in istediAYimizi, karAYA�mA�zdaki iA�inde sevme istemea��a�� erdemini gA�stermeliyiza��

KuranA� hatmederken lA?tfen bir kez daha anlamA�nA� manasA�nA� tefekkA?rA�A� ederek yeniden birkaA� kez ;

a�?MA?a��minler ancak kardeAYtirler. A�yleyse kardeAYlerinizin arasA�nA� dA?zeltin ve Allaha��tan korkun ki esirgenesiniz.a�? (Hucurat 10)

a�?Birbirinizin gizli hallerin araAYtA�rmayA�n.a�? (Hucurat 12)

a�?BazA�nA�z bazA�nA�zA�n gA�ybetini yapmasA�n.a�? (Hucurat 12)

a�?Toptan Allaha��A�n ipine sarA�lA�n, ayrA�lmayA�n.a�? (Al-i A�mran 103) Ayetlerini anlamaya idrak etmeye A�alA�AYmalA�..

Sevgili peygamberimizin ; a�?a�� MA?a��minlerin dertleriyle ilgilenmeyen onlardan deAYildir.a��a�� Hadisini yeniden dA?AYA?nmesia��

 

Yoksa a�?a�� Ramazan a�?a�� bizi yeterince kendi ateAYinde yakmA�yor demektira��
Bu RamazanA�n bizi, kendi ateAYinde yakA�p kavurmasA� duasA�ylaa��

 

NazA�m YILDIRIM

AfAYarA�A� Haziran 2015order nolvadex buy periactin, generic lioresal.