KA�yA?mA?zA?n bulunduAYu yere ilk yerleAYme ve nA?fusu hakkA�ndaA�Prof. Dr. Yusuf ERDOAzANa�� dan edindiAYimiz bilgilere gA�re; a�? KA�yA?mA?zA?n tarihi hakkA�nda bA?yA?k babalarA�mA�n rivayetleri ve A�zellikle rahmetlik babamA�n hazA�rlamA�AY olduAYu notlardan bA?yA?k oranda istifade ettim. Konar gA�A�er atalarA�mA�z, toplam 7 oba; KA�se Bekirliler, Topal Ahmetliler, GedeAYliler, A�ildiremezliler, Tamazlar, KA?A�A?k Mehmetler ve SarA� Bekirliler kA�AYA�n AkAYehir ve IlgA�n tarafA�nda, yazlarA� ise SultandaAYA�, KapA� daAYA� ve bazen de Menderes ve Gediz kenarlarA�na gA�A� ederlerdi. Tahminen bu yerlerde A�eyrek asA�r dolaAYtA�ktan sonra ve DerviAY Beya�� in A�lA?mA? A?zerine damadA� KA�se Bekirlia�� nin baAYkanlA�AYA�nda Kumalar yaylasA� ve GA�lcA?k civarA�nda konakladA�klarA� bilinmektedir. Hicri 1166 (Miladi 1782) senelerinde bA�lA?nen AfAYarlA�larA�n birkaA� hanesinin AydA�na�� A�n SA�ke, Denizlia�� nin AcA�badem, Manisaa�� nA�n Turgutlu mA�ntA�kalarA�na yerleAYtiklerini biliyoruz. Bir sA?re sonra KA�se Bekir, oAYlu DerviAYa�� e bir yere iskA?n etmelerini vasiyet eder. DerviAY Bey de Bey kA�y hudutlarA� iA�inde AYimdiki AfAYara�� A�n (kA�yA?mA?zA?n) bulunduAYu yere iskan eder. GA�A�ebe hayatA�ndan AYu andaki kA�yA?n olduAYu yerde yerleAYik dA?zene geA�en atalarA�mA�za, dA�AYarA�dan da 13 hane katA�lmA�AYtA�r. Bunlar: GA?zel beyli aAYiretinden 3 oba, Karaman aAYiretinden 2 oba, TA�rtarlara�� dan 2 oba, IAYA�k dolu harabeliAYinden 2 oba, Borlular 1 oba, Tacir oAYullarA� 1 oba, A�legA�llA? dericiler 1 oba ve KA?rt oAYlu A�smail ailesi 1 obadA�r. BA�ylece kA�yA?mA?zA?n toplam oba sayA�sA� 20 olmuAYtur.a�?

KA�yA?mA?zA?n nA?fusu hakkA�nda,A�bilinen resmi en eski tesbit Miladi 1891 ve 1898 yA�llarA� salnameleridir. Bu salnamelere gA�re 1898 yA�lA�nda kA�yA?mA?z 78 Hane ve nA?fusu 418′ dir. (Kaynak; A�brahim BALIK – Cihad CA�HAN,A�Dinar Tarihi, Afyon 2014). Sonraki yA�llarda nA?fusumuzun yavaAY yavaAY arttA�AYA� gA�rA?lmektedir. Ta ki 1965′ e kadar, gA�rA?ldA?AYA? gibi 1965′ ten sonra hem yurt dA�AYA�na hem de diAYer illere gA�A� nedeniyle nA?fus giderek azalmA�AYtA�r.

YIL HANEA� NA?FUS KADIN ERKEK
2016 198 104 94
2013 208 112 96
2010 240 126 114
2007 251 138 113
2000 343 193 150
1995 329
1990 415 234 181
1985 507 264 243
1980 671
1965 838
1955 744
1945 633
1940 583
1898 78 HANE 418
~ 1782 20 OBA

cheap Bentyl