EL-HA?KMA? LA�LLA�H (HA?KA?M ALLAH’ INDIR) buy zoloft online cheap, buy dapoxetine.

Bizim yaAYlA�larA�mA�zA�n tabiriyle a�?a�� HA�KA?MALLAHIN a�?a��

HA?kmA? veren sadece AlllahtA�r. YaniA� a�?a�� Veren a�?Oa��, alan a�?Oa��a�� a�?a��A� anlayA�AYA�a��

 

TabiA� ki bA?tA?n bunlar bir medeniyetin tasavvurua��Medeniyet tasavvurunu oluAYturansa bir kA?ltA?ra��

Bizim kA?ltA?rA?mA?zA?n medeniyet tasavvurunun inAYa eden AYey a�?a�� VAHA�Y a�?a�� dir..Yani KitabA� Kerimdira��

Onun A�AYreticisi, muallimiA� Habibi KibriyadA�ra��.

Bizzat Kurana��da YA?ce yaratA�cA�mA�z, ResulA? iA�in a�?a�� Onda sizin iA�in alA�nacak gA?zel A�rnekler bulunmaktadA�ra��a�� ayetiyle ResulA?n A�koyduAYu A�lA�A?leri , sA?nnetleri ve arka planA�nA� , iyi anlamamA�z gerektiAYiniA� belirtiyora��

hA?kA?m Allah A�n

SonA� zamanlarda insanoAYluA� giderek sekA?ler anlayA�AYa doAYru hA�zla irtifa kaybediyora��DA?nyevileAYmea��

Bizi biz yapan deAYerlerin buharlaAYtA�AYA�nA� gA�rA?yoruza��Her AYeyin paraya dA�nA?AYtA?AYA? tuhaf bir zamanda yaAYA�yoruz.

YaparA�m amaa��.. gelirim amaa��a��bakarA�m amaa��a��.ile baAYlayan ve a�?a�� verirsen eAYer a�?a�� sA�zA? ile biten cA?mleciklera��Benlikler, bencilliklerA� pazardaa�� tezgahlardan geA�ilmiyora��

HiA�bir dA?nya gA�rA?AYA?nA?n gA?cA?, insanlarA� haram yemekten,bencil dA?AYA?nmekten vazgeA�iremiyora��

Hepimizin kendimize ait bir dA?nyasA� oluAYmuAYa�� Bir a�?a�� BEN a�?a��a�� vara��Lakin a�?a�� BEN a�?a�� den iA�erisine ulaAYmayan..A�evremizdeki hadiselere baktA�AYA�mA�zda her yA�renin , her beldenin kendi anlayA�AYA�naA� gA�re bir a�?a�� CENAZE MERASA�MA� a�?a�� uygulamasA� olduAYunu gA�zlemlemekteyiza��.

Bu konuda AfAYarlA�lar olarak bizim farklA�A� bir yanA�mA�z var AYA?phesiza��.a�� Cenazelerdeki birlikteliAYimiza��

AcA�larA�mA�zA� paylaAYmaa�� SA�kA�ntA�lA� olanlarA� teselli etme anlayA�AYA�mA�za�� A�lerlemiAY yaAYA�na raAYmen yanA�na Kuran okuyacak birini alarak cenaze evine taziyede bulunan piri faninin baki sA�zA?; a�?a��HA�kA?m AllahA�na�� ne muhteAYem sA�z.. karAYA�da teslimiyeta�� a�?a�� Veren Oa��. Alan Oa��.a��a�� Emre sonsuz RA�zaA� ve sabA�ra��A�AYte bu hayatA�n anlamA�a�� ne kadar gerA�eka��

Bizler hala , a�?a�� KaranlA�AYa bir mum yak a�?a�� anlayA�AYA�na sahibiza�� a�?a��banaA� ne , nemelazA�m a�?a�� virA?sA? henA?z bizleri esir etmemiAYa��Hala dA?AYA?nen A?reten kafa yoran insanlarda vara��

NasA�l yapmalA�yA�za��NasA�l yenidenA� dayanA�AYma iA�inde var olan, birbirinin acA�sA�nA� mutluluAYunu paylaAYan birbirlerine hakkA�, sabrA� tavsiye eden , maruf ( iyi ve gA?zel olanA� ) ortaya koyan toplum yolunda ilerleriza��

YA?ce ResulA?n;A� a�?a�� KardeAYleriniz bA?yA?k bir sA�kA�ntA� ve A�zdA�rap iA�indedira�� Onlara yemek gA�tA?rA?n .. OnlarA�n acA�larA�nA� ve sA�kA�ntA�larA�nA� paylaAYA�n a�?a�� derken bir gA?n a�?a�� aAYA�zlarA�n tadA�nA� kaA�A�ran bu gerA�ekle herkesin yA?z yA?ze kalacaAYA�nA�, elin ve gA�nlA?n kA�rA�lacaAYA�nA�A�A� hatA�rlatarak bizlere o muhteAYem sA?nneti, A�lA�A?yA? koyuyora�� a�?a�� Cenaze evine yemek gA�tA?rA?n a�?a�� onlara destek oluna��OnlarA� hayatA�n iA�ine alA�na�� Bu sA?nnetA� AfAYara�� da yA�llarca aksatA�lmadan A�uygulandA�a��Neticede komAYuluk oluAYtu.. GA�rA?lmeyen bir baAY var oldua��a��a��Ev alma , komAYu al a�?a�� sA�zA? yerleAYti..

Ne olduysa son yA�llarda oldua�� AcA�sA�yla baAY baAYa olanA� insanlarA� yemek telaAYA�na kapA�ldA�a��Derken bidatlar, hurafelerA� birbirini kovaladA�a�� Bir sA?nnet, bir ilahi A�lA�A? yok edildia�� Ve hepimiz seyrettik.. Bir dA?AYA?n iAYtahA� ile getirilenleri afiyetle yedika�� Yemek vermeyenlere,A� Kuran ve hadis perspektifinden deAYil, cimri damgasA�nA� yapA�AYtA�rdA�k..

GeA�tiAYimiz gA?nlerde genA� yaAYta hayatA�nA�n baharA�nda bir kardeAYimizi ( Bayram COAzKUN )A� uAYurladA�ka��Allah rahmet eylesin.. tabiA� ki ateAY dA?AYtA?AYA? yeri yakA�yora�� Bir grup insanla A�bizde yA?rek yangA�nA� olan eve vardA�k.. Durum ortada.. RasA?lA?n sA�zA?yle a�?a�� A�lA?m aAYA�zlarA�n tadA�nA� yok etmiAYti. a�?a�� yaralA�ydA� yA?reklera�� suskundu dillera��A� SA�zA?n merhem olduAYu yer iAYte orasA� a�?a�� Biz Allah’ tan geldika��. Allah’ a gideceAYiz..a��a�� onulmaz yaralara merhem olan yA?ce yaratA�cA�nA�n en kudretli sA�zA?a��A� Ve sA�zlerin en gA?zelia��

Derken sessizliAYi bozan bir kelam; Hocama�� – Bizler cenaze evinin yemek vermesini mekruh olarak biliyoruz? DoAYru mu?a�� fazla sA�ze hacet yok.. elbette doAYru..a�� O zaman bizler bir baAYlangA�A� yapmak istiyoruz.. bizler bunu kaldA�rmak istiyoruz..

– Bizlerde bunun iA�in gelmiAYtik.. ne gA?zel bir tevafuk.. sanki kalp kalbe karAYA�ydA�a�� karar ve ertesi gA?n bir bidat ortadan kalktA� ve cenaze sonrasA�nda a�?a�� Pide ve ayran a�?a�� verilmedia��

TabiA� ki bir boAYluk oluAYtu.. Bilmemiz gereken A�lA�A?yA? tamamlayan ikinci bir durum vardA� ortada.. Cenazeye katA�lanlar, komAYularA�,A� oradakilera��.a�?a�� Siz yemek gA�tA?rA?n a�?a�� emriydia�� buraya biraz mesafeli durduka�� Kimimiz yaAYlA�lA�AYA�nA�, kimimiz rahatsA�zlA�lA�AYA�nA� dile getiriverdia��

Peki her AYeyin bir A�aresi vardA�a�� DA?AYA?nen insanlar yeni bir formA?l ortaya koydu.. Dernek bA?nyesinde bir fon oluAYturalA�m.. DerneAYimiz her cenazede standart olarak yardA�m etsin.. onlarA�n ihtiyaA�larA�nA� karAYA�lasA�na�� Onlara belli miktarda yemek gA�ndersina�� Daha sonra o cenaze sahipleri isterlerseA� bu fona dahil olsunlara��Tabi kendi rA�zalarA�ylaa�� A�Azayet olmazlarsa gerek aidat gibi gerekse belli sabit miktarlarla bizlerde bu kardeAYlerimizin yanA�nda yer alalA�m gA�rA?AYA? benimsendia��

BugA?nden itibaren Dernek baAYkanlA�AYA�mA�zca bir fon oluAYturuldu. Bu fon tamamen yakA�nA� kaybedenlere destek olma fonu..

TA?m kA�ylA?lerimizi bu gA?zel hizmete destek olmaya, katkA� sunmaya , daha iyiye ve daha gA?zele gitmesi konusunda yeni fikirler sunmaya A�aAYA�rA�yoruza��

Muhabbetlea��.

 

NazA�m YILDIRIM

AfAYara��.06.03.2015cheap nolvadex